Y ,

Y


 

10. ,

 

            Һ . v v v : . vvvv: , v . ? v ? . vvvv: vv. ? v v v . vvvv: ? : ? . vvvv: vv. v v . : v vv ? ? vv? v vv ? vvvv: v v vv? . v vvvv: . ? . vvvv: . ! v ? vvvv: ? v vvvv: v . ! . vvvv: vv vv. vv . v vvvv: v . vvvv: vv? 人 v 人 v vv? .

            , , , v v v , ! . v vvvv: , v , v v v . vv v . vvvv: . ? : . v . v. ĺ v . v . v . v v . Ẻ vv v . : v . . Һ : v v . v . v : v . . v . : . . Һ .

            , v . v : v . . , v , v . , , . , v , Ẻ . , . : v . , vv . vv . v .

            , , v v . vvvv: v . v , v v v v vvvv: vv. ? v, , , v. Vv . vvvv: vv v v. v . v . . vv v vv , , , . vvvv: v . ? , , v vvvv: vv, . vv. ? v v . , v . vv . v . vv v v . , .

            , v v v v . : , , v v . v . v v v . Һ v , v v v v v v v v v . v , . v , . v v v v . Һ v vv , . v .

            vv , , v v vvvv: vv Ẻ . v v v . , v , , v v v Ẻ v . , v , , v . v . vv, 㺺 vv, v, v . , v v .

 


        v