Y V

     

YY Y

 


 

10. vv

 

            vv . [ vv v] . . v . [ .] v v . v . : . Vv . ! . v .

            . v . v . . v .

                .   . ,   .   v,  v . v . v v . :     ?     ?      ,      ? V   ? v ? vvvv  ()  . v . v v v vv  vv ?    v .   . v : ,     . vv . .   .       .   . . . v . v . , v  v v v      v    vv . v  뺺 . Y v 뺺 v v vv v v       vv . .       !      vv  . , v v v . [] ! vv ? . vv , v vv . : vv . vv . v . 纺 (纺) v . v v .

            [ vv ] . .

            ( ) : vv vv vv ? Yv v vv vv . . vv v . . vv . : ! ? . v . v : , v. . . . . . . . . . . . . . [ ] . . Y , vv .

 


        v