Web Login Форм vvсгэх

 


Магадгvй та вэб хуудсуудаар зочилж байхдаа тухайн хуудсны боломжыг бvрэн ашиглахын тулд бvртгvvлэх vv гэсэн асуулттай таарч байсан биз ээ. Та энэхvv хичээлээс хэрхэн login (нэвтрэх) формыг єєрийн вэб программд хийхийг суралцах болно.

 

Нэвтрэх формын жишээ

Дээрх жишээ нь сервер дэх NorthWind єгєгдлийн баазын Employee хvснэгтээс овог, нэрийг авч оруулсан єгєгдєлтэй тулган, хэрэв оруулсан єгєгдєл баазад байгаа бол вэб хуудасыг цааш vргэлжvvлнэ. Харин vгvй бол дахин оруулахыг хvсэх болно.

 

Login форм хийх алхамууд:
Эхлээд та Web Application прожектыг Visual Studio-д vvсгэх хэрэгтэй.
 1. Visual Studio-г ажиллуулан, Create New Project-г сонгоно.
 2. Зvvн талын цонхноос Visual Basic Projects сонгон, on ASP.NET Web Application-ыг Templete цонхоос идэвхжvvлнэ.
 3. Name талбарт LoginSample
 4. Web Application прожект хаана vvсгэхийг сонгоно. (http://localhost/LoginSample)
 5. Ok товчлуурыг дарснаар шинэ Web Application vvсгэх болно.
 6. Єєрийн вэб формын нэрийг Web Form1.aspx байсныг Login.aspx болгон єєрчилнє vv.
 7. Одоо та Toolbox-оос хэрэгцээт контролуудыг формд байрлуулна уу.
  Контролын тєрєлPropertyУтга
  LabelNameLabel1
  TextFirst Name
  TextBoxNametxtFirst
  TextAndrew
  LabelNameLabel2
  TextLast Name
  TextBoxNametxtLast
  TextFuller
  ButtonNamebtnSubmit
  TextLogin

 

Employee класс

Дараах классд FirstName, LastName гэсэн 2 property, EmployeeValid гэсэн method байрлана. Property-нууд вэб формоос утга уншин хадгална. Method нь баазад оруулсан нэр, овог байгаа эсэхийг шалгана.

Project -> Add Class-ыг менюнаас сонгоно. Нэрийг нь Employee.vb гэж солино. Шинэ классыг нээж дараах кодыг бичнэ.

  Public Class Employee
    Private mstrFirst As String
    Private mstrLast As String
  
    Property LastName() As String
      Get
        Return mstrLast
      End Get
      Set(ByVal Value As String)
        mstrLast = Value
      End Set
    End Property
  
    Property FirstName() As String
      Get
        Return mstrFirst
      End Get
      Set(ByVal Value As String)
        mstrFirst = Value
      End Set
    End Property
  
    Public Function EmployeeValid() As Boolean
      Dim oCmd As OleDb.OleDbCommand
      Dim oDR As OleDb.OleDbDataReader
      Dim strSQL As String
      Dim strConn As String
      Dim boolFound As Boolean
    
      '** Холболтын тэмдэгт мєр vvсгэх
      strConn = "Provider=sqloledb"
      strConn &= ";Data Source=(local)"
      strConn &= ";Initial Catalog=Northwind"
      strConn &= ";User id=sa"
      strConn &= ";Password="
    
      '** Хэрэгжих коммандын текст
      strSQL = "SELECT EmployeeID FROM Employees "
      strSQL &= "WHERE LastName = '" & mstrLast & "' "
      strSQL &= "AND FirstName = '" & mstrFirst & "' "
    
      '** Command объект vvсгэх
      oCmd = New OleDb.OleDbCommand()
      With oCmd
        .CommandText = strSQL
        .CommandType = Data.CommandType.Text
        .Connection = _
        New OleDb.OleDbConnection(strConn)
        .Connection.Open()
      End With

      '** SQL-ыг ажиллуулах
      oDR = oCmd.ExecuteReader( _
      CommandBehavior.SequentialAccess)
      boolFound = oDR.Read

      '** Data Reader болон Connection-ыг хаах
      oDR.Close()
      oCmd.Connection.Close()

      '** функцын буцаах утга True эсвэл False
      Return boolFound
    End Function
  End Class

EmployeeValid method нь SQL Select мэдэгдэл vvсгэн, энэ нь классын 2 property-н утгаар хvснэгтний єгєгдлvvдээс шvvлт хийн, бичлэгийг OleDbDataReader объект руу буцаан дамжуулна. OleDbDataReader объектын Read method нь хэрэв ямар нэг єгєгдєл буцаж ирсэн бол vнэн (true), хоосон бол худал (false) утга буцаана. BoolFound хувьсагчын утгыг функцын буцах утга болгон авч байна.

 

Хэрэв та Microsoft Access бааз ашиглах гэж буй бол холболтын тэмдэгт мєрийг дараах байдлаар єєрчилнє vv. (та замыг нь солихоо мартваа :-))
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Northwind\Northwind.mdb"

 

Login-ыг шалгах

Одоо та Employee класстай ба vvнийгээ Login товчлуурын Click vзэгдлийн процедурт ашиглана.

 1. Login.aspx вэб формын design mode-г сонгоно уу.
 2. Login товчлуур дээр давхар товшилт хийнэ.
 3. Дараах кодыг Click vзэгдлийн процедурт бичнэ.
  Private Sub btnSubmit_Click(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSubmit.Click
    Dim oEmp As Employee = New Employee()

    With oEmp
      .LastName = txtLast.Text
      .FirstName = txtFirst.Text

      If .EmployeeValid() Then
        Session("EmpName") = .FirstName & _
          " " & .LastName
        'Response.Write("Welcome " & _
        .FirstName & "")
      Else
        'Response.Write("Invalid Login Name")
      End If
    End With
  End Sub
Дээрх кодонд, шинээр Employee объект vvсгэж, text box-уудаас утгуудыг LastName ба FirstName property-нуудад онооно. Дараа нь EmployeeValid method-ыг дуудах ба хэрэв vнэн утга буцаж ирвэл “Welcome <Нэр>” гэж бичих ба худал бол “Invalid Login Name” гэж браоузерт бичих болно.

 

Буцаах Форм vvсгэх

Та арай илvv сайжруулж нэвтрэлт амжилттай биелсэн vvсэх форм, буруу бол дахин оролдохыг хvссэн форм vvсгэхээр єєрчлєхийн тулд дараах алхмуудыг хийнэ.

 1. Шинээр LoginFailure.htm файлыг Project -> Add HTML Page цэснээс сонгон vvсгэнэ
 2. Хуудасан дээр мэдээллээ оруулна. Жишээ нь: “The first name and last name that you typed in, do not exist in the employee database, please re-enter the information” гэж бичнэ vv. (Property цонхноос pagelayout property-г FlowLayout болгосон эсэхийг шалгаарай)
 3. Хэсэг хоосон мєр авч “re-login’ гэж бичээд энэ текстээ идэвхжvvлнэ.
 4. Insert -> Hyperlink цэснээс сонгоно.
 5. URL талбар дээр Login.aspx гэж бичнэ.
 6. Login.aspx вэб формыг нээж Login button дээр давхар товшилт хийж
 7. Дараах мєрийг Response.Write("Invalid Login Name") олоод Response.Redirect("LoginFailure.htm")-гэж солино.

 

Амжилттай биелсэн vед

Одоо та амжилттай холбогдсныг хэрэглэгчийн нэрийн хамт мэдэгдэх форм хийнэ.

 1. LoginSuccess.aspx формыг Project|Add HTML Page New-ээс сонгоно.
 2. Web Form дээр давхар товшилт хийнэ.
 3. Дараах кодыг бичнэ.
     Private Sub Page_Load(ByVal Sender As System.Object, _
     ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
       Response.Write("Welcome to our web site " & _
         Session("EmpName").ToString())
     End Sub
  
 4. Login.aspx формыг нээж
 5. Login button дээр давхар товшилт хийнэ.
 6. Дараах мєрийг Response.Write("Welcome " & .FirstName & "") арилгана. Season хувьсагчид энд утга оноож, дээрх vзэгдлийн процедурд хэрэглэж байна.

 

ASP.NET | дээшээ | Web Form-д єгєгдєл бэхлэх
нvvр хуудас