Visual Basic .NET-ын ємнєх хувилбаруудаас ялгарах онцлог, нэмэгдсэн шинэлэг ойлголтуудыг энэхvv хичээлээс уншиж мэдэх болно. Visual Basic .NET нь шинэчлэгдэн чадварлаг Объект Хандалтат Программчлалын (Object Oriented) хэл болсон. Мєн вэб хєгжvvлэхэд зориулсан Web Form-ууд нь броаузер-суурьтай Web Appliction-ыг хялбар, хурдан хийх боломж олгоно. Ингээд бусад єєрчлєлт, шинэчлэлийн талаар танилцуулъя.

 

Массив

Option base мэдэгдэл хасагдсан. Єєр хэлбэл бидний мэдэх VB6-д массивийн эхлэл 1-ээс байсан бол одоо VB.NET-д массивийн эхлэл 0-ээс эхлэдэг болсон. Жишээ нь:
  Dim astrValue(20) as String
Дээрх код нь 21 эльмент бvхий тэмдэгт мєр тєрлийн массив vvсгэнэ.

Тэмдэгт мєр лvv хандах нь

Тэмдэгт мєрийг тодорхой урттай зарлахыг vл зєвшєєрнє.Тэмдэгт мєр нь єєрийн гэсэн шинж чанараар хангагдсан. Жишээ нь:
  Dim strName As String
  StrName = “ “.PadRight(30)
StrName хувьсагчийг 30-н хоосон зайгаар дvvргэж байна.

Бvхэл тоон тєрлvvд

Зарим бvхэл тоон тєрлvvдийн авах утгын хэмжээ єєрчлєгдсєн. Жишээлбэл Integer тєрєл -32,678 -ээс 32,767 хvртэл утга авдаг байсан бол одоо VB.NET-д -2,147,483,648 -аас 2,147,483,647 хvртэл утга авна.

Decimal тєрєл

Currency тєрєл хасагдан, оронд нь Decimal тоон тєрєл нэмэгдсэн. Энэ тєрєл нь бусад хэлнvvд болон єгєгдлийн баазтай бvрэн зохицох чадвартай ба 0-ээс 28 хvртэл оронг багтааж чадна. є.х Бvхэл ба бутархай оронгийн нийт тоо нь 29-аас ихгvй байна.

Char тєрєл

Char тєрєл нь 2 байт хэмжээтэй болсон ба UNICODE тэмдэгтvvдийг агуулж чадах болсон.

Object тєрєл

Variant тєрєл Object тєрлєєр солигдсон. Object тєрєл нь єєр нэмэлт бусад єгєгдлийн тєрлийг хадгалж чадна.

DefType

DefType-г тодорхойлсноор хувьсагч ямар vсгээр эхэлснээс шалтгаалан тухайн хувьсагчийн тєрлийг тодорхойлж болдог байсан билээ. Тэгвэл одоо vvнийг хэрэглэх боломжгvй болсон ба хувьсагчийг заавал зарлах шаардлагатай.

Boolean vйлдэл

“And”, “Or”, “XOR” vйлдлvvд нь Boolean болон бит vйлдлvvдэд хэрэглэгддэг байсан. Одоо шинэ BitAnd, BitOr, BitXOR, BitNot гэсэн vйлдлvvдийг хэрэглэх боломжтой. Эдгээр vйлдлvvдийг Boolean болон тоон тєрлvvдэд хэрэглэж болно.

Vйлдэл хялбарчлах

VB.NET-д AndAlso, OrElse хоёр шинэ логик vйлдэл нэмэгдсэн. Хэрэв та олон логик vйлдэл ашиглаж байгаа бол AndAlso, OrElse нь илvv vйлдлээс зайлсхийх боломж олгоно.
OrElse логик vйлдлийг ашигласан vед эхнийх нь vнэн байх юм бол илэрхийлэл шууд vнэх гэсэн утга буцаана.
AndAlso логик vйлдлийг ашигласан vед эхнийх нь худал бол илэрхийлэл шууд худал гэсэн утга буцаана. Жишээ нь:

Хэрэв доорх кодыг ашиглавал FlagTestFalse() ба FlagTestTrue() функцvvд нь 2-уул дуудагдана.

  If FlagTestFalse() And FlagTestTrue() Then 
   MessageBox.Show("	'Энэ нєхцєл биелэхгvй") 
  End If 

  Private Function FlagTestFalse() As Boolean
   MessageBox.Show("FlagTestFalse()")
   Return False
  End Function

  Private Function FlagTestTrue() As Boolean
   …
   Return True
  End Function

Хэрэв And vйлдлийн оронд AndAlso vйлдлийг ашиглавал FlagTestTrue() функц нь дуудагдахгvй.

 
  If FlagTestFalse() AndAlso FlagTestTrue() Then
   MessageBox.Show("	'Энэ нєхцєл биелэхгvй")
  End If

Объектын vндсэн property

Объектын vндсэн property vгvй болсон. Жишээ нь: VB6-д TextBox1=”Text1” гэж оноохыг зєвшєєрдєг байсан бол VB.NET-д заавал TextBox1.Text=”Text1” гэж бичихийг шаардана.

Классын шинж чанарыг (property) тодорхойлох

VB-ийн ємнєх хувилбаруудад классын шинж чанарыг тодорхойлохдоо Property Get/ Set/ Let тvлхvvр vгvvдийг хэрэглэдэг байсан билээ. VB.NET-д нэг нэрэн дор Get, Set-ийг хэрэглэнэ. Жишээлбэл:
 
 Private mstrFirstName As String
 Private mintCode As Integer = -1

  Property FirstName() As String
   Get 
    Return mstrFirstName
   End Get
   Set(ByVal Value As String)
    mstrFirstName = Value
   End Set
  End Property

  Property Code() As Integer
   Get 
    Code = mintCode
   End Get
   Set(ByVal Value As Integer)
    If Value = 0 Or Value = 1 Then
     mintCode = Value
    Else
     mintCode = -1
    End If
   End Set
  End Property

Хэрэглэгчийн тодорхойлсон тєрлvvд

Type…End Type тvлхvvр vгийг ашиглан хэрэглэгчийн тодорхойлсон тєрлvvдийг vvсгэдэг байсан бол VB.NET-д Structure…End Structure тvлхvvр vгийг ашиглана.
 
  Structure Customer
   Public CustID As Integer
   Dim CustomerName As String
   Private TotalSalesAmount As Decimal
  End Structure

Хувьсагч тодорхойлоход гарсан єєрчлєлт

 Dim intLoop, intValue as Integer
VB6-д intLoop хувьсагч нь Variant тєрєл авах болно. Харин VB.NET-д intLoop, intValue хувьсагчууд нь 2-уул Integer тєрєл байх юм.

Объект vvсгэх

Объект vvсгэхдээ дараах аргуудаар vvсгэж болно.
 1. Dim oCust As New Customer()
 2. Dim oCust As Customer = New Customer()
 3. Dim oCust As Customer
  oCust = New Customer()

Method-оор солигдсон функцvvд

Функц Єєрчлєлт
Circle() System.Drawing.DrawEllipse
Line() System.Drawing.DrawLine
Atn() System.Math.Atan
Atn() System.Math.Atan
Sgn() System.Math.Sign
Sqr() System.Math.Sqrt
Rnd() System.Math.Rnd
Round() System.Math.Round
IsNull() IsDBNull()
IsObject() IsReference()
VarType() System.Object.GetType()
MsgBox MessageBox.Show()
LSet System.String.PadRight
RSet System.String.PadLeft
DoEvents System.WinForms.Application.DoEvents

Зарим єєрчлєлтvvд

Хэлэнд гарсан бусад єєрчлєлтvvдээс дурдахад:
 1. Pset, Scale-ууд хасагдсан
 2. Empty, Null-ууд хасагдсан
 3. IsEmpty() нь хасагдсан
 4. Илэрхийлэлд Null утга оноовол алдаа єгєх болно
 5. Тогтмолууд нь ControlChars классд багтах болсон
 6. Функцын дараа $ тэмдэг хэрэглэх шаардлагагvй
 7. Let a=b нь ажиллахгvй
 8. Class_Initialize, Class_Terminate–ууд нь хасагдсан
 9. VarPtr, VarPtrArray, VarPtrStringArray, ObjPtr, StrPtr–ууд нь хасагдсан

WinForm-ийн єєрчлєлтvvд

Visual Basic.NET-ийн формуудад маш их єєрчлєлт орсон.
 1. Бvх контролын TabIndex-ийг 0 оноож болно
 2. Zorder нь runtime vед контролуудын байрлалыг єєрчилдєг
 3. Шинэ LinkLabel контрол нь гиперлинк хийхэд зориулагдсан
 4. GroupBox контрол Frame контролоор солигдсон
 5. Шинэ Splitter контролыг ашиглан Explorer-like интерфайс vvсгэж чадна
 6. Drag & Drop бvрэлдэхvvнд ихээхэн єєрчлєлт орсон
 7. DDE (Dinamic Data Exchange)-г дэмждэггvй
 8. Time контролын Interval-ийг 0 болгохыг зєвшєєрдєггvй
 9. OLE контролыг дэмжддэггvй
 10. Shape контрол байхгvй
 11. Line контрол байхгvй
 12. Form.PrintForm method хасагдсан
 13. Clipboard ажиллагаа их єєрчлєдсєн. Одоо System.WinForms.Clipboard ашиглана.
 14. Формын Name property-г утгыг авах боломжгvй
 15. Формыг Show хийхийн тулд форм тєрлийн хувьсагч зарлах ёстой
 16. Form болон контролын координатуудыг Twips хэмждэг байсан бол .NET-д Pixel-ээр хэмждэг болсон.
 17. Єгєгдлийг DAO болон RDO ашиглан боловсруулж чадахгvй. Зєвхєн DAO ашиглагдсан прожекттой vед хэрлэглэх боломжтой.

Debuging

Debug.Print нь Debug.Write болон Debug.WriteLine-уудаар солигдсон.

Єгєгдлийн баазын хэрэгсэлvvд

DataView цонх хасагдан оронд нь Server Explorer нэмэгдсэн. Бvх єгєгдлийн баазын хэрэгсэлvvд нь SQL Server 2000 –тай ажиллахад зориулагдсан.

Web Application-ууд

Visual Basic.NET дээр вэб хэрэглээний программ байгуулах ажиллагаа эрс єєрчлєгдсєн. Хэрэв танд VB6 дээр вэб хийх зарим техникийг хэрэглэсэн прожект бий бол тэдгээрийг дахин бичих хэрэгтэй болно.
 1. IIS Application-ууд дэмжигддэггvй харин оронд нь ASP.NET болон WebForm-уудыг хэрэглэх шаардлагатай.
 2. DHTML Application-ууд мєн дэмжигддэггvй
 3. ActiveX Document-ууд мєн дэмжигддэггvй

 

Visual Studio .NET ба IDE | дээшээ | DataTable класс