ADO.NET Connection Объект ба Command Объект (Visual Basic .NET)

 

Connection Объект

ADO.NET Connection объект нь єгєгдлийн баазын холболтыг программ болон database engine 2-ын хооронд хийхэд хэрэглэнэ. Хэрэв та єєрийн SQL Server лvv холболт хийх гэж байгаа бол дараах маягаар бичиж болно.

Provider=sqloledb;Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;User ID=sa;Password=;
Access 2000 єгєгдлийн бааз хэрэглэх бол provider-ийн тэмдэгт мєр доорх загвартай байна.

Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=C:\Northwind.mdb

 

Command Объект

OleDbCommand объект нь ADO-гийн command объекттой маш тєстэй. Энэ нь SQL мэдэгдлvvдийг хадгалан єгєгдлийн эхтэй дахин дахин ажиллахад хэрэглэгдэнэ. OleDbCommand объект нь SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE мэдэгдлvvдийг ажиллуулж чаддаг юм.

Жишээ
OleDbConnection ба OleDbCommand объектуудыг хэрэглэх

Доорх жишээнд INSERT мэдэгдлийг ашиглан Northwind баазын Customers хvснэгтэнд мөр нэмнэ.

 1. Шинээр SQLTester solution vvсгэ.
 2. Формдоо txtRows, txtSQL гэсэн 2 TextBox контрол нэмэн, дээрх загвартай болгоно.
 3. Button-доо btnExecute гэсэн нэр єгєн, Click үзэгдэл дээр дараах кодыг бичнэ vv.
  Private Sub btnExecute_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _
  Handles btnExecute.Click
    Dim oCmd As OleDb.OleDbCommand
    Dim strConn As String

    Try
      'Холболтын тэмдэгт мөр
      strConn = "Provider=sqloledb;"
      strConn &= "Data Source=(local);"
      strConn &= "Initial Catalog=Northwind;"
      strConn &= "User ID=sa;"
      strConn &= "Password=;"

      ' Command Объект vvсгэх
      oCmd = New OleDb.OleDbCommand()
      ' Command Объектод хэрэглэгдэх Холболт хийх
      oCmd.Connection = New OleDb.OleDbConnection(strConn)
      ' Холболтыг нээх
      oCmd.Connection.Open()
      ' SQL-ийг TextBox-оос аван Command Объектод руу хийх
      oCmd.CommandText = txtSQL.Text
      ' SQL-ийг ажиллуулан, нийт єєрчлєгдсєн бичлэгийн тоог TextBox-д оноох
      txtRows.Text = oCmd.ExecuteNonQuery().ToString()

      MessageBox.Show("SQL мэдэгдэл амжилттай биелэлээ ", "btnExecute_Click()")

      ' Холболтыг хаах
      oCmd.Connection.Close()

    Catch oExcept As Exception
      txtRows.Text = 0.ToString()
      MessageBox.Show("SQL ажиллах явцад алдаа гарлаа: " & oExcept.Message, _ 
		     "btnExecute_Click()")

    End Try
  End Sub
Command объектын ExecuteNonQuery method-ыг ажиллуулснаар єгєгдлийн баазад CommandText дах SQL мэдэгдэл маань хэрэгжинэ. єєрєєр хэлбэл єгєгдлийн баазад мєр нэмэх vйлдлийг хийнэ.

Та F5 товч даран программаа ажиллуулна. INSERT мэдэгдэл байгаа text box-д зєв INSERT, UPDATE, DELETE мэдэгдлvvдийг бичиж Execute SQL товчыг даран ажиллагааг нь шалгаарай.

 

ADO.NET-н бvтэц, хэрэглэх | дээшээ буцах | Єгєгдєл бэхлэх
нvvр хуудас